ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย   ยินดีต้อนรับ....
เกี่ยวกับศูนย์พืชสวนเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
ฐานข้อมูลศูนย์ฯ
บุคลากรประจำศูนย์
แผนปฏิบัติงานประจำปี
รายงานประจำปี
บริการอาคารสถานที่
หลักสูตรอบรมการเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
การเข้าศึกษาดูงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แปลงสมุนไพร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แปลงไม้ผล-ไม้ยืนต้น
แปลงไม้ดอก-ไม้ประดับ
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
แปลงพืชผัก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เว็บไซต์การเกษตร
26 ก.พ.59 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง "คุณภาพสมุนไพรไทยระดับเงิน" ให้แก่ ศสพ.ลย. โดย นางสมคิด อิสสระ ผอ.ศสพ.ลย.เป็นตัวแทนรับมอบ จากการที่ศูนย์ฯ ได้ส่งตัวอย่างวัตถุดิยสมุนไพรรางจืด ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สารหนู โลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
24 ก.พ.59 อบต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้สมุนไพร พืชผัก ณ ศสพ.ลย โดย นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะร่วมให้การต้อนรับและให้ความรู้
17ก.พ.59 นางสมคิด อิสสระ ผอ.ศสพ.ลย.และคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและสาธิตการแปรรูปสมุนไพร รวมทั้งนำชมแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรและแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3 ก.พ.59 ศสพ.จ.เลย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ชมการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเข้าศึกษาดุงานกลุ่มงานไม้ผล-ไม้ยืนต้น กลุ่มงานไม้ดอก-ไม้ประดับ และกลุ่มงานพืชผักภายในศูนย์ฯ