รักบ้านเกิด
    มติชน
    ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  การเกษตรเพื่ออาชีพ
           ตลาดไทย
108 พรรณไม้ไทย
    บ้านไร่นาเรา
      เกษตรพอเพียง
  เดลินิวส์

 

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย
บ้านติดต่อ หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์, โทรสาร 0-4281-1190
E-mail : aopdh04@doae.go.th
Webmaster : รัชนีย์   ไสยวรรณ   เจ้าพนักงานธุรการ   E-mail : i_ok623@hotmail.com
ที่ปรึกษา :  นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย และ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สนับสนุนไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อเป็นปัจจัยต้นแบบ แก่โรงเรียนเพียงหลวงที่ 18 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกภายในบริเวณโรงเรียน

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย และ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดเวทีชุมชนหาแนวทางพัฒนาพันธุ์พืชผักและผักพื้นบ้าน โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในพื้นที่
แม่ค้าในตลาด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมหาแนวทางการพัฒนาพันธุ์พืชผัก
และผักพื้นบ้าน จำนวน 12 คน

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย และ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 50 คน ซึ่งศูนย์ฯ นำต้นพันธุ์สมุนไพรแจกให้เป็นปัจจัยต้นแบบแก่ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นางสมคิด อิสสระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย และ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมการปิดและส่งมอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและงานตลาดนัดข่าวเกษตร โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้
จัดนิทรรศการด้านสมุนไพรใกล้บ้าน พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปสมุนไพร แก่ผู้ร่วมงาน


    ข่าวสด